Play Like 张亚东:“重要的是手中乐器跟你的情感

瀼낕귥隌韦龜껨肉鳦蒚매늛菩꾏믤ꢔ铧醄蟩랠迥ꎻ볯肮鯧肉鳦蒚鿩늉菩붃ꓥꮢ铧醄냨몇볯貀볥骺룤膀룥颿鳥ꦤꓥ鶿賦邹駥蒚껨莻볯ꊎ꿥邹駥蒚軥낣鿩늉볯릟苨龷매ꢙ髧龄菦芀⼼㹰਍਍瀼醈雥ꊬ郥趧郥랠髧邹駥貼꿦肸꟧邹駥붃鳦肝蟨놷ꗥ릉髧뎟觨薃蓦貒볦辥雦閳볯붃菨뮿볥醈髧뺮菦목韩芀귥ꂹ껥겻꿥躺裦ꖝ꿨놰菥꾘鳥ꦎ룦辈볯肸苧붃룤骼跥莰볯ꂗ꿦覜뛨芀⼼㹰਍਍਍਍瀼랯韩ꢂ맥뚗룤ꦤ髧ꖗ꣧꾘믤袹ꃦ蒚釥龼⼼㹰਍਍瀼鎽铧醄铧ꆲ鳦薃믧蒚蟩랠郥辥蟥邹鯦貼胩ꖗ髧邹駥莻매ꂀ냥몇髧薃蓦袏꿨芦뷤銽뷧芀뿨ꆬ鋥겻鷦낈볥骺룤膀룥蒚럥鲽껥貼臨蚺臨隻鋥邹駥蒚菦龄闦论胣㲂瀯ാഊ㰊㹰믤辰귥ꂹꓥ邏郧貼郥ꖝ铧躺〸맥ꎻ髧낵ꧧ꺽볯Ꞥ매龘듥莺볯肼ꯧꚭ매覐믤貼郥隻볥놔胣ꂛ룤醈鳥ꊛ蟩龴듨隼鯦蒚럥鲽볯辚郥놰鳦몜臩ꖎ꟨낈뫤袐裦ꢙ볯涌摩뚈胩馿뫤낖髧邹駥貒諦ꞷ胣㲂瀯ാഊ㰊㹰胣辯뷤颻蟥螿胣붰諥螿髧뎟매몺볯貃鳥붃鳦隻믤벀뻥蚈뫤蒚闦论胣㊂㄰뒹뫥貼敆摮牥믧袐뇨ꎓ鿩邹볯ꢎ蟥鲀汐祡䰠歩⁥獕躸裦貐매鶀蟩뾮돧鞈볯肂꿨낈ꓥ趽볦辥룤貐鯦躣髧뎟매몺볯랯믤겻迥낿蟨놷髧뎟매螿꣧貼뿨覜믤겻꿥뎟매蒚诧낈鳧閳胣벛鳦鲀룤醈郥邹胢꾏믤ꦮ뷤躻룤ꪸ雦蒚꟨ꚺ蓦蚯裥馿뫤뎟매몺볯뚹鳥ꂽ뿥궸뿦醏雦蒚藥蚯胣趀⼼㹰਍਍瀼ꢂ菩ꚭ매螿鏥鮺매ꢙ釥龼룤貐髧邹駥ꚸ믧ꂽ믤袹ꃦ蒚蓦ꚧ釥龼⼼㹰਍਍瀼龄菦肜럦蒚믤꾘볥ꢋ뇧邹駥貼꿦릖郥隻胣覐믤꾘볥뢸觧誮髧貼꿥ꞅ鷦뒯볯ꊒ郧꾏菨辯룤ꪸ鿩붃飦ꢜ鯥骮髧난뷤芀蓧貀郥隻迥ꖻ郥랠飦撯馿룤뎟볯蚽跥꾘鳥趸郥誊뷤趸郥鞲믧蒚볥誸볥몇볯馿뷤鞾郥랠髧뎟蟥ꖝ髧ꢴ蓦뾕鿧뢸룤肸ꃦ蒚胣馿飦뚅뷤邹駥趸ꓥ꾏菨骁裥蒚볯肉믤覐믤蒚鋥ꚼ鿩銎裥꾏믤醖ꧩ蚙ꛧ貼藥ꖖ臧Ꞁ胣㲂瀯ാഊ㰊㹰⼼㹰਍਍瀼醈룤肻매醼韩蒚雥붥볯骤闦뚗藥붃飦讜觧邭鳧ꚹ볯貀郥놰飦뎟매芀꿥뎟매蒚귥ꂹ듧ꖝ닦覜韩궖볯辯ꓥ뎇냥鮛뫤ꪸ냥뚗鋥邹駥薾鳥肸뗨貼룤꾘鿥뒤诨莻髧ꎂ꟧貼胨꾘뻤ꞅ鳦몺髧뒅蟨뮎껨莻胣꒰藥놈ꗥꚭ매뎟매麮럨릖鷩蒚꿨颢볯膍裥肝뿨芀⼼㹰